Fördjupning

ETT KLIV UPP

Fördjupning

Nya och gamla beteckningar

De  välkända gamla österländska beteckningarna "själ", "ande" och även "Gud", tolkas väldigt individuellt,  då de  till sin natur är mycket diffusa.  Den som strävar efter djupare förståelse och kräver precisare förklaringar, ger hylozoiken, Pytagoras världsåskådning, en   mycket tydligare och mer vetenskaplig förklaring.

Läs mer här.

Vår framtid

Mänskligheten är inne på en destruktiv väg. Ju fler som inser och förstår detta desto fler kan aktivt bidra uppbyggande, på sitt eget sätt, till en framtid som styrs av osjälviskhet och enhetskänsla. Denna insikt sätter vårt eget lilla jag ur fokus, och vi ser att det finns något större och glädjerikt att fokusera på.

Läs mer här.

Reinkarnation och livets mening

Det finns en övergripande mening med våra liv på jorden. När vi förstår det kan vi lättare reflektera i ödmjukhet över livets prövningar, se vad vi har att lära och medvetet växa.

Läs mer här.

Vägen ut ur lidande

Påminnelser om vad vi kan göra för att öka vårt välmående. Mycket är enkelt och självklart, men kan ändå glömmas bort när vi är fast i gamla mönster och vanor. Ta dig tid att etablera nya goda vanor, för att frigöra dig själv. Så kan Du vara till nytta och glädje även för andra.

Läs mer här.

Monadens frigörelse

När vi slutar att identifiera oss med våra lägre höljen, det fysiska och det emotionala, så blir vi också allt starkare rustade att stå emot yttre påfrestningar från omvärlden. Istället för att låta oss triggas, så rinner det av oss. Vi kan stå kvar i vårt stilla centrum, i vårt medkännande hjärta.

Läs mer här.

Goda relationer

Grunden till goda relationer i förhållanden av alla slag - mellan vänner, arbetskamrater, partners, i familjen, grupper, länder mm.

Läs mer här.

Självrannsakan

Att på allvar rannsaka oss själva, se våra svagheter och vad som behöver utvecklas, är nödvändig grund för den som eftersträvar medveten utveckling. Det vi människor är här för att utveckla genom våra inkarnationer, är de tolv essentiala egenskaperna.

Läs mer här.

Renlevnad

Att reflektera över de vanor vi lever med är viktigt, då många kan hänga kvar av ren slentrian. Genom att förändra sådana som är destruktiva för oss, mår vi bättre både till det inre och yttre. Var och en gör de förändringar som känns rätt.

Läs mer här.

Livslagar

Livet och evolutionen i universum är underställda både naturlagar och livslagar. Med kännedom om dessa kan vi leva våra liv mer i samklang och utan att skapa friktion.

Läs mer här.

Levnadskonst

Buddhas universella visdomsord ger vägledning till ökad medvetenhet och till ett levnadssätt som ger största möjlighet till frigörelse från det lägre jaget. Detta oavsett livsåskådning eller trostillhörighet, då Buddha liksom Kristus var och är andliga lärare för hela mänskligheten.

Läs mer här.

Frötankar

Meningen med alla våra livserfarenheter är att utveckla vår medvetenhet och våra inre kvaliteter. När vi medvetet börjar uppmärksamma de möjligheter vi har att själv påverka vår utveckling, kan vi arbeta för istället för emot oss själva och livet. Att använda frötankar är ett redskap för utveckling.

Läs mer här.

Hylozoiken

Vill Du förstå mer om människans medvetenhetsevolution? Den kände matematikern och vetenskapsmannen Pytagoras undervisade om detta genom den så kallade hylozoiken.

Kort introduktion här.

Mer finns att läsa här: www.laurency.com

Människans utvecklingsstadier

Allt liv är under utveckling. Vi är här för att växa och   förädlas i känslor, tankar och uttryck. Såsom människa utvecklas vi steg för steg under många tusentals liv,  för att  sedan nå fullkomning i människoriket och bli redo för högre uppgifter i den kosmiska organisationen.

Läs mer här.

De tolv essentiala egenskaperna

De tolv essentiala egenskaperna är de nödvändiga egenskaper som människan måste utveckla under inkarnationernas gång för att så småningom kunna fortsätta sin evolution i högre världar. Egenskaperna motsvaras av de tolv olika kosmiska energier som tillförs oss genom zodiakkonstellationerna.

Läs mer här.

Fjärde vägen

För mycket länge sedan fanns endast tre olika vägar för de människor som strävade efter självkännedom och högre medvetenhet. Dessa vägar var anpassade för tre typer av människor. Det var fakirens väg för den fysiskt inriktade, munkens eller nunnans väg för den känsloinriktade och yogins väg för den tankeinriktade (här avses endast gnana yoga, kunskapens yoga, och raja yoga, medvetandets yoga). Dessa är dock oerhört krävande för nutidens människor. Senare tillkom en fjärde väg, den inre vägen.

Läs mer här.

Icke-identifiering

Identifiering och uttryck av negativa känslor är största hindren för att uppnå verklig självmedvetenhet. Vad menas då med identifiering? För att förstå detta måste vi förstå människans konstitution; att vi förutom grovfysiska organismen även har ett eterhölje, emotionalhölje, mentalhölje och ett kausalhölje.

Läs mer här.

Formativt tänkande

Det formativa tänkandet är länge ett hinder på människans väg mot självmedvetenhet.  Den mentala medvetenheten präglas då av tänkande som är starkt sammankopplat med det emotionala, och yttrar sig då såsom principtänkande; tänkande i ytterligheter, fällandet av snabba omdömen utan tillräckliga fakta, utan förståelse för andra möjliga synsätt. Det formulerande tänkandet däremot kan genom djupare reflektioner se fler sidor av saken, upptäcka högre perspektiv och förklaringar. 

Läs mer här.

Övningar på Fjärde vägen

Dessa är esoteriska övningar  för själverinring - utvecklandet av självmedvetenhet. Att tänka på är att ej blanda olika metoder för självutveckling. Välj en och följ den.

Läs mer här.


Denna sida är ett ideellt initiativ genom föreningen Ny Livslust.