Levnadskonst

ETT KLIV UPP

Levnadskonst

Buddhas fyra ädla sanningar och den åttafaldiga vägen

Buddhas universella visdomsord ger vägledning till ökad medvetenhet och till ett levnadssätt som ger största möjlighet till frigörelse från det lägre jaget. Detta oavsett livsåskådning eller trostillhörighet, då Buddha liksom Kristus var och är andliga lärare för hela mänskligheten.


Rätt och fel

Vi  människor befinner oss på olika utvecklingsstadier. Därför finns det inga absoluta rätt eller fel, utan alla människans uttryck är rätt och naturliga utifrån det utvecklingsstadie hon befinner sig på. Vi får på så sätt genom våra livserfarenheter lära oss om sådd och skörd, orsak och verkan. Ju längre vi kommer i vår utveckling så smalnar vägen och vi handlar alltmer utifrån en altruistisk känsla, och den styr automatiskt alla uttryck. Vad som här menas med rätt är därför det som leder till god skörd och glädje. Det är alltså det sätt som kan befria oss från lidande.

Buddhas fyra ädla sanningar


1. Sanningen om lidandet: Insikt i det mänskliga lidandet (obehag, otillfredsställelse, sorg, nöd, smärta, frustration). Alla upplever eller har upplevt olika former av lidande. Det tillhör den mänskliga utvecklings-resan, men som vi kan nå bortom.


2. Sanningen om lidandets orsaker: Förståelse för hur lidandet uppkommer. Det orsakas av tre gifter, vilka är girighet, vrede och okunnighet, och av begär.


3. Sanningen om lidandets upphörande: Lidandet kommer att upphöra när begären upphör och förståelsen ökar. Detta är utvecklingens gång mot högre medvetenhet.


4. Sanningen om vägen till lidandets upphörande: Denna väg är den åttafaldiga vägen. 

Den åttafaldiga vägen


Denna väg består av tre delar: visdom (rätt förståelse, rätt tanke), etik (rätt tal, rätt handling, rätt livsföring), meditation (rätt strävan, rätt uppmärksamhet, rätt koncentration)


1. Rätt syn: Kunskap om de fyra ädla sanningarna. Att öka förståelsen för tillvaron. Att lära sig se klarare och iaktta saker som de är.


2. Rätt avsikt: Att hysa goda avsikter. Att öva sig i vänlighet, harmlöshet, medkänsla och frihet från begär och självupptagenhet. Att tänka rena, sanna och kärleksfulla tankar.


3. Rätt tal: Att tala väl till sina medmänniskor, utan skvaller, överdrifter, antaganden, lögner, anklagelser eller hårda ord. Att endast tala sant, vänligt och hjälpsamt. Att lyssna och visa hänsyn utan att kräva hänsyn.


4. Rätt handling: Att avstå från att skada levande varelser, även den egna kroppen. Att finnas till hjälp för medmänniskor. Att vara ett redskap för de goda krafterna. Att tjäna mänskligheten, utvecklingen och enheten.


5. Rätt livsföring: Att inte arbeta med verksamhet som handlar med vapen, människor, slaktdjur, droger och annat som skadar de levande. Att leva sunt och balanserat, enkelt och måttligt.


6. Rätt strävan: Att vilja förändra och förändras. Att vilja anstränga sig att göra rätt. Att vilja utveckla goda egenskaper och att övervinna de lägre. Att vilja vara till hjälp för andra. Att sträva efter att nå högre.


7. Rätt uppmärksamhet: Att framkalla självmedvetenhet och närvaro. Att stå i sitt stilla centrum. Att vara avsiktlig i sina uttryck. Att observera utan dömande. Att odla oberördhet. Att reflektera över tingens sanna natur.


8. Rätt koncentration: Att genom fokuserad uppmärksamhet nå medvetenhetskontroll för att uppnå inre balans. Därifrån utöva meditation, och senare kontemplation, för att utveckla inre stillhet, visdom och insikter genom begrundan och betraktelse av verkligheten.


Denna sida är ett ideellt initiativ genom föreningen Ny Livslust.