Livslagar

ETT KLIV UPP

Livslagar

Allt liv är uppbyggt genom oskrivna lagar som styr alla skeenden gällande materien, medvetenheten och rörelsen i kosmos. De indelas i livslagar och naturlagar. Sammanfattningsvis kan de kallas för lagen. De styr de olika energiernas verkan i de olika världarna. Livslagarna är universella och till för alla. Av alla dessa finns det sju fundamentala livslagar för människans medvetenhetsutveckling, och av dessa är i sin tur utvecklingslagen, ödeslagen och skördelagen de som utgör ledningen i människans liv. De övriga fyra får människan insikt i vartefter utvecklingens gång. När människan vill utvecklas högre är hon tvungen att leva enligt lagarna.


Frihetslagen

Varje människa är en fri människa i betydelsen att vi har rätt att säga vad vi tycker, rätt att tänka och känna som vi vill, utan att skada eller därmed kränka andras rätt till samma frihet. Vi är fria, men med ofrånkomligt ansvar för våra handlingar och brott mot lagen. Ingen högre makt dömer våra handlingar, som är naturliga uttryck för just vår nivå på utvecklingsskalan. Dessa våra misstag ifråga om livslagarna har dock sin verkan enligt kosmiska lagar. Livets lagar utgör frihetens gränser. Att leva enligt livslagarna ger större frihet. Det innebär att ju mer vi utvecklas desto friare upplever vi oss vara. Till frihetslagen hör även de grundläggande mänskliga rättigheterna, som ännu sällan efterlevs i världen. Att vi har rätt till det vi behöver för vår existens, rätt att leva fria från fruktan, rätt att välja vår väg i livet.


Enhetslagen

Allt liv är en enhet och är en del i något större. Alla vi människor är ett, vi hör ihop som mänsklighet. Alla ingår vi i den kosmiska totalmedvetenheten. Vi ska bry oss om varandra, visa kärlek, medkänsla och förståelse för varandra. Lära oss att inkludera istället för att utesluta. Vi ska samarbeta och ta ansvar. De äldre ska hjälpa och lära de yngre. Alla kan hjälpa och bidra med det vi är bra på. Vi är här för att utvecklas. Vi ska ta hand om planeten vi bor på och allt levande. För att nå högre världar måste vi först bli medvetna om denna enhet och leva för att tjäna. Genom de olika grupper vi ingår i (familj, släkt, vänner, samfund, nation etc.) får vi vår träning och så kan vår enhetsmedvetenhet så sakta väckas till liv och vidgas. Då finner vi så småningom även vår esoteriska grupp och i denna börjar vår utveckling tillsammans mot högre världar.


Utvecklingslagen

Kallas även attraktionslagen, vilket menas de högre världarnas magnetiska dragningskraft på lägre, att allt är underställt utvecklingens gång. Det finns 49 olika världar i kosmos, varav de för människan kända är de tre lägsta: fysiska världen, emotionalvärlden och mentalvärlden. Alla människor utvecklas utifrån där vi är. Vi kan inte döma andra för att de inte förstår, då det finns andra som förstår mer än vi. Vi kan lära av dem som kommit längre och av dem får vi den hjälp vi måste få för att nå högre. Men det vi själva måste förvärva är vi tvungna att göra på egen hand. Vi kan delta i processen om vi vill, eller om inte så utvecklas vi ändå, fast det tar mycket längre tid, många fler liv. Vår uppgift är också att hjälpa och lära dem som är yngre och som behöver vår hjälp. Det främjar även vår egen utveckling.


Självlagen

Innebär att människan på egen hand måste utveckla de egenskaper och förmågor som är möjliga i i människoriket för att sedan kunna utvecklas vidare i högre riken. Varje människa måste själv välja att ta steg framåt och utvecklas. Var och en väljer vi om, när, hur och hur mycket vi vill utvecklas. Detta innefattar även att övervinna de hinder som motverkar utvecklingen framåt, att till exempel att förändra destruktiva vanor, beteenden och att våga gå emot den allmänna opinionen. Vi möter många möjligheter i livet, där vi själva måste välja vilken väg vi ska ta. Hur vi handlar idag bestämmer vår framtid. Liksom den person vi är idag är resultatet av våra tankar, känslor och handlingar i tidigare liv. All kunskap vi inhämtar under vår inkarnation är vi tvungna att återerinra i kommande liv.


Ödeslagen

Denna lag är nära förbunden med skördelagen och bestämmer när och hur vår sådd ska skördas. Men ödet är ej hugget i sten då frihetslagen omöjliggör detta, eftersom vi är fria att bestämma över våra liv. Konsekvenser av livsval som omkullkastar ett givet öde får vi dock ta eget ansvar för. Denna lags verkan anpassas även till utvecklingslagen och skördelagen, och tar hänsyn till nödvändiga erfarenheter och till vår utvecklingsnivå. Livet är en möjlighet till utveckling, och ofta finns en mening med vår plats i tillvaron, inre egenskaper vi fått möjlighet att utveckla eller en möjlighet att tjäna. Ju högre utvecklingsnivå desto fler möjligheter till tjänande får vi, till att bli redskap för det högre och det goda.


Skördelagen

Kallas även karmalagen eller lagen om orsak och verkan. Det vi gör mot andra genom tankar, ord och handlingar kommer tillbaka till oss själva. God sådd ger god skörd, dålig sådd ger dålig skörd. Så det är viktigt att tänka på vad vi tänker, säger och gör mot andra. De misstag vi omedvetet har gjort och gör ifråga om livslagarna skapar en kosmisk disharmoni som måste återställas och balanseras. Ofta kan karman tyckas grym och riktad mot oskyldiga och goda människor, men vi får komma ihåg att vi inte minns alla våra tidigare inkarnationer där vi åsamkat våra medmänniskor skada. All karma vi orsakat sedan tusentals liv måste skördas innan vi kan lämna människoriket. De sista liven i detta fjärde naturriket kan vara värst, såsom Jesus fick erfara. Karman kan återvända både mycket snabbt, men också dröja många liv. Genom ett tjänande liv kan vi gottgöra mycket av vår skuld och få möjlighet att skörda på lindrigare sätt. Karmalagen är mycket svår att förstå, så mästarna menar bestämt att den övergår vårt nuvarande förstånd.


Aktiveringslagen

Denna lag innebär att vi själva måste vara aktiva i vår medvetenhetsutveckling, reflektera över livet, utveckla våra inre egenskaper och förmågor. Att leva för att tjäna utvecklar oss snabbast. När vi tjänar enheten kommer vi automatiskt i kontakt med den högre materien som underlättar vår vidare utveckling. När vi är passiva låter vi våra höljen aktiveras av vibrationer utifrån, av mängder av intryck och distraktioner, och av människor i vår omgivning. Då går medvetenhetsutvecklingen ytterst sakta. Vår uppmärksamhet är vårt viktigaste och mest kraftfulla redskap, då våra tankar och känslor förstärker det vi upplever. Därför är det viktigt att lära oss koncentration och att fokusera på det som gör gott för utvecklingen, mänskligheten och enheten. Världen är full av ej tillgodosedda behov och områden för förbättring, och där är det vi människor som är redskapen för frambringandet av det högre och goda. Själva medvetenhetsaktiveringen är dock individuell och får experimenteras fram. Till grund krävs studier av kunskapen om verkligheten, om medvetenheten, tankekontroll, förmåga till visualisering, och medvetet riktande av viljan. Ju friare vi är från illusioner desto snabbare kan vi utvecklas.


Denna sida är ett ideellt initiativ genom föreningen Ny Livslust.